کاش عکس از وضعیت الان سد میگرفتین تا مردم میدیدن چه جفایی کردن در حد این میراث