عکس های زیبایی بود.خیلی از طبسی ها هم این منطقه رو ندیدن لذا بسیار بکر می باشد.