چرا باز در آستانه محرم و تاسوعا و عاشورا؟؟؟؟؟
نکنه باز خبراییه؟!!!!!
ایندفعه رو کور خوندن ملت با بصیرت طبس و اصفهک نمیزارن حرمت شکنی های پارسال تکرار بشه