خسارت طوفان در طبس

واحد مرکزی خبر طوفان در شهرستان طبس به بخش های کشاورزی ، تاسیسات راه و شهرسازی این شهرستان خسارت وارد کرد. دبیر مدیر بحران شهرستان…