مگم ای جناب صولت سنچولی دگه نمخه بازنشسته روه . ماشالله بزنم به تخته همه جا خو هه . صولت خان الان وقتشه که دست عیال ر بگیری و بری به سفر و خوش بگذرنی . و پیشنهاد مکنم خاطراتی خبری و سوتیهای گزارشی خودت ر در یه جای به نمایش گذری . صولت خان دوست درم