انشاء ا… ایشان تمام نیروهای شرکتی را قرارداد معین کنند تا دیگر حقی ار آنان ضایع نشود توفیق ایشان را از خداوند منان خواهانیم