سلام..پس چرا استا د حنیفی سخنرانی نکردند با این همه تبلبغ؟ حداقل یه نفر از قرآن صحبت می کرد که سررشته داشته باشد…نه بعضی….