امیدوارم در عمل پیگیر باشید نه در حرف ،از این اتقاق ناگوارچند سال است که می گذرد ولی هیچ اتفاقی رخ نداد حد اقل انتظار مردم این بود که وزیر از مردم شهرمان عذر خواهی کند ویا استیضاح شود اما آب از آب تکان نخورد ، متاسفم برای مسئولینی که در نظام اسلامی احساس مسئولیت نمی کنند