این همایش اگر خروجی برای شهرستان و اداره صنعت و معدن و تجارت نداشت آوازه برای دست اندکاران داشته چون از تعطیلی کک – کانسرام – کارخانه سیمان – کارخانه شیر در جوخواه و چند شرکت در شهرک صنعتی و چند معدن خصوصی و اخراج نیروهای آن هیچ صبحتی به میان نیامد حتی معاونت محترم استاندار که بسی چشم امید جوانان بیکار بعد از خدا به ایشان می باشد