ضمن تشکر اگر می خواهید تصویر بگذارید از تمامی هیئات مذهبی که در امامزاده عزاداری کردند عکس بذ ارید