چرا عده ای شده اند پای ثابت مربیان وسرپرستان وهمراهان ……دانش آموزان دختر شهرستان