تا دوزدان میلیلردی در مملکت ما باشند از قبیل زهرا خیلی زهراها پیدا خواهند شد همانطور که هستند که ما خبر نداریم