خدا رحمتشون کنه اما اگر امام جمعه طبس بودند چرا در مشهد دفن شدن؟ مگر اصالتا طبسی نیستن؟