تشکر فراوان از جناب اقای سجاد نجفی ؛خبرنگار فعال که با ثبت لحظات ؛آنها را ماندگار میکنند