خواهشا اسم این رسمی که نه نامش درست است و نه ریشه دارد را عوض کرده چهارشنبه سوزی بزارید بریا همیشه مردم دورشم نمی رن این یه تبلیغ روانیه