طفلک این بندگان خدا همش توی جاده دوراز خانواده ان و کسی هم درد دلشونو نمیشنوه