متاسفانه ایشون نخواستند یانتوانستند حق جوانان طبس رااستیفاکنند،ازایشون انتظاربیشتری داشتیم که متاسفانه محقق نشده