طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران می‌باشد.

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی و فناوری در جهان امروز شبکه‌های اجتماعی روی کار آمدند و توانستند طرفداران زیادی در گروه‌های سنی مختلف پیدا کردند و آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران می‌باشد. جامعه آماری مشتمل ۲۴۰۱ نوجوان دختر ۱۳ تا ۱۵ سال مدارس غیرانتفاعی منطقه یک (بخش شمیرانات) در نظر گرفته شد که با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان ۳۳۰ نفر که ابتدا بین ۲۳ دبیرستان (دوره اول) به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و سپس در مدارس منتخب تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه حاوی۳۰ سؤال ۷ گزینه‌ای (که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت) استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پرورش منطقه یک تهران تأثیرگذار هستند و شش فرضیه محقق تأیید شده است.

کلیدواژه ها: فضای مجازی؛ شبکه اجتماعی تلگرام؛ اینستاگرام؛ تعامل؛ تعاملات اجتماعی

نویسندگان:

اسدالله اطهری: استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 مریم یغموری: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی – دوره ۸، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۵ .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.