طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

نوآوری های منطقی فارابی و نقش او در اشاعه و تحول منطق ارسطویی در جهان اسلام

نوشتار حاضر به ذکر و بررسی برخی از افکار منطقی فارابی می پردازد.

چکیده

ابونصر فارابی با ایضاح مفاهیم غامض منطق ارسطویی در شرح و تفسیر استادانه خود بر تمام ابواب کتاب ارغنون ارسطو، و همچنین با نوآوری های بیبدیل خود در علم منطق بویژه تقسیم معارف به دو دسته «تصور و تصدیق»، سبب اشاعه و گسترش میراث منطقی یونان و سپس تحول آن در جهان اسلام شد. نوشتار حاضر به ذکر و بررسی برخی از افکار منطقی فارابی میپردازد؛ از جمله، تقسیم معارف به تصور و تصدیق، نظر فارابی درباره» کلی و جزئی و منشا معرفت انسان، تقسیم مفاهیم کلی به معقول اول و معقول ثانی، تلفیق نظریه» حملپذیری ارسطو با کلیات خمس فرفوریوس، ذاتگرایی در تعریف، مغایرت سلب جهت با سالبه» موجهه، نظریه خاص فارابی در امکان استقبالی، استقرا و تمثیل، و نوآوری وی در باب مغالطه و بسط و تبیین مواضع مغالطه.

کلیدواژگان: تصور، تصدیق، معقول ثانی، نوآوریهای فارابی، منطق، ارسطویی

نویسندگان:
اکبر فایدئی، دکتر سید احمد حسینی

فصلنامه خردنامه صدرا – شماره ۸۰، تابستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.