متاسفم که اصل خبرو رها کردید و به فرع چسبیدید
یک کودک که هیچ تقصیری نداشت بهش ظلم شد.
به خانواده اش ظلم شد.
چون او هم حق داشت در یک محیط امن و سالم تحصیل کند اما این حق از او سلب شد.
حالا عکس یه کودک هر کی که میخواد باشه.
اصل عکس مهم نیست اصل فاجعه مهمه..