امید آنکه به فکر مردم باشند نه به فکر جیب خود و خرید خانه در کلان شهرها