باسلام – در موضوع واردات برنج ، یک نکته قابل توجه است و آن اینکه اولا اگر برنج وارد نشود ، قیمت برنج داخلی سر به فلک می کشد که مردم قدرت خرید آن را ندارند . ثانیا با همین وضع موجود تا کنون هیچ برنج داخلی نیز بر روی زمین نمانده و همه آن به فروش می رسد. تشکر