خدا بیامرزد پدر دلسوز طبس را که سالها با سخنان ورهنمودهایشان که نشات گرفته از راه امام وطریق قران رهنمودهای رهبری است دلسوزانه مسیر وراه را نشان مردم ومسولین میداد وباعروج خود دل همه داغدار شد.خداوند روح ان بزرگ مرد را با امام شهدا محشور بفرماید.
ممنون از خانم ابوالحسنی بابت این گزارش زیبا رسا.ایشالا همیشه موفق پیروز باشن.یاحق.