بی تدبیری هست اما بخش زیادی از ائمه جمعه کشور هم شعار محور و اعتراض محور هستند و خیلی منفعلانه رفتار می کنند
متاسفانه فقط یاد گرفتیم آه و ناله کنیمو به این و اون بتازیمو اعتراض وارد کنیم.
خیلی دوست دارم بدونم چقدر از این صحبت ها از روی علم و آگاهی و متکی بر اصل انصاف مداری است.