ضمن تقدیر وتشکر از برگزار کنندگان این برنامه ورزشی امیدوارم این برنامه ها تداوم داشته ودر صورت امکان استانی هم برگزار شود که این امر نیز باعث رشد ونبوغ فرزندان می باشد .