تلنگری بر زندگی امیرمحمدحسنخان طبسی سازنده ارگ حکومتی طبس

تلنگری بر زندگی امیرمحمدحسنخان طبسی سازنده ارگ حکومتی طبس

امیرمحمدحسنخان طبسی، فرزند علی مردان‌خان عرب زنگوئی (از اعراب شیبانی) حاکم تون (فردوس) و طبس، از امرای خراسان بود که پس از برادرش امیر محمدخان به حکومت رسید و حکمرانی او با اواخر حکومت لطفعلی خان زند و به حکومت رسیدن محمدخان قاجار مقارن بود.