در اجراى پروژه‌هاى عمرانى خواهان مشارکت همه جانبه مردم هستیم

در اجراى پروژه‌هاى عمرانى خواهان مشارکت همه جانبه مردم هستیم

شهردار طبس با بیان این که در اجراى پروژه‌هاى عمرانى خواهان مشارکت همه جانبه مردم هستیم گفت: شهردارى نهادى عمومى و غیردولتى است و اگر مشارکت مردم و ادارات در پرداخت به موقع عوارضشان نباشد، شهردارى در اجراى رسالتش موفق نخواهد بود.