مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

مزایده زمین های دولتی برای متعادل سازی بازار است

رئیس اداره راه و شهرسازی طبس در واکنش به پیام شما مخاطبین نوشت: طبق قانون دولت (راه و شهر سازی) میتواند قسمتی از اراضی خود را به صورت مزایده واگذار نماید از این طریق ضمن عرضه زمین نسبت به تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها نیز اقدام میگردد .

استاندار خراسان جنوبی گفت: طبس نقطه وصل کشور با استان خراسان بزرگ است/ وظیفه فرمانداری طبس شناسایی کمبودهای زیرساختی و رسیدگی است

استاندار خراسان جنوبی گفت: طبس نقطه وصل کشور با استان خراسان بزرگ است/ وظیفه فرمانداری طبس شناسایی کمبودهای زیرساختی و رسیدگی است

استاندار خراسان جنوبی گفت: طبس بعنوان میقات الرضا توانسته است پیوند مشترک استان خراسان جنوبی با خراسان رضوی و مشهد مقدس برقرار کند که باید این پیوندها را تقویت کنیم و از پتانسیل های موجود در این شهرستان به نحو شایسته بهره برداری نماییم.