اسکان مسافرین نوروزی در طبس از مرز ۳۶ هزار نفر گذشت

اسکان مسافرین نوروزی در طبس از مرز ۳۶ هزار نفر گذشت

کار‌شناس تعاون و امور رفاهی مدیریت آموزش و پرورش طبس گفت: از ابتدای تشکیل ستاد اسکان مسافرین نوروزی در این شهرستان تا پایان روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۳ درمدارس و اماکن اقامتی آموزش وپرورش تعداد ۵۸۸۲ خانوار و ۳۲۳۴۹ نفر روز اسکان داده شده‌اند.