مردم در حماسه۹ دی بساط فتنه گران را جمع کردند

مردم در حماسه۹ دی بساط فتنه گران را جمع کردند

امام جمعه طبس گفت: مردم در ۹ دی بساط فتنه گران را جمع کردند و این حرکت عمومی مردم از مصادیق یوم الله است که هر سال باید گرامی داشته شود و در حافظه تاریخ بماند و به نسل های آینده منتقل شود.