ایمنی عامل حادثه معدن طبس نبود/ستاد بحران زغال تشکیل می شود

ایمنی عامل حادثه معدن طبس نبود/ستاد بحران زغال تشکیل می شود

رییس سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: با توجه به ارائه نظرات تیم کارشناسی، استاندارهای لازم در معدن پروده ۴ در حد قابل قبول رعایت شده و هیچ موردی دال بر عدم رعایت ایمنی عامل حادثه مشاهده نشده است.