طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

با کنار گذاشتن اختلافات به کاندیدای واحد برسیم

اتحاد و توافق عامه مردم شهرستان طبس بر کاندیدای واحد انتخابات در هر کشور با حضور و دخالت مستقیم توده های مردمی در تعیین سرنوشت خود یکی از بارزترین نمادهای دموکراسی می باشد.

طبس نیوز، یادداشت روز به قلم محسن اختیاری؛ تعدد انتخابات برگزار شده در کشور ما در سالهای پس از انقلاب بوضوح بیانگر این حقیقت آشکار است .

اما در این میان انتخابات مجلس که در آن مردم مستقیما وکلای خود را جهت تاثیرگذاری مستقیم بر جریان حکومت از طریق قانونگذاری و وضع قوانین انتخاب می نمایند نماد و نمود عینی و بارزتری از حقیقت دموکراسی خواهی و دموکراسی طلبی در جامعه است .

طبیعتا با توجه به اهمیت موضوع ، رقابت در این عرصه نیز بسیار شدید و تنگاتنگ خواهد بود .

تردیدی نیست که هر چه تنوع حضور تفکرات و اندیشه ها و سلایق مختلف در این گستره بیشتر باشد ، تنور رقابت و شور و هیجان موجود نیز بیشتر خواهد بود .

اما جدای از رقابت طبیعی موجود بین کاندیداها و نامزدهای هر ناحیه و هر حوزه ، در بسیاری مناطق کشور که حوزه نمایندگان منطقه ای بیش از یک شهرستان را در بر می گیرد ، نوع دیگری از رقابت بین کاندیداهای هرکدام از شهرستانها نیز ظهور و بروز پیدا می کند بطوریکه مردم هر شهرستان سعی بر آن دارند تا کاندیدای بومی شهر و دیار خود را راهی مجلس نمایند .

نمونه چنین حوزه هایی در سطح کشور بسیار است و در این میان حوزه انتخابیه طبس ، فردوس ، بشرویه، سرایان نیز مثال یکی از این حوزه هاست .

تردیدی نخواهد بود که یک کاندیدا هر چند هم جانب توازن و عدالت را رعایت نماید ولیکن در نهایت عرق ذاتی و حس ناسیونالیستی موجود که ریشه در بطن اندیشه ها و افکار و ذهنیتهای فردی دارد تمایل به خدمت به موطن فرد را قوت می بخشد ؛

بنابراین با این توضیح مختصر که واقعیتی روشن و غیرقابل انکار است ، و نیز با توجه به پراکندگی جمعیتی موجود در کل حوزه انتخابیه که جمعیت کلی واجدین شرایط شهرستان از تعداد جمعیت کمتری نسبت به برخی دیگر شهرستانهای حوزه انتخابیه برخوردار است ، لازمست تا مردم شریف شهرستان طبس در انتخابات پیش رو در نهایت تفکر و هوشیاری تمامی اختلافات درونی و تفاوت و تنوع سلایق موجود را که امری کاملا طبیعی می باشد کنار نهاده و با اتحاد و همدلی به یک جمع بندی واحد و نقطه نظر مشترک در خصوص معرفی و انتخاب یک کاندیدای واحد از شهرستان برسند و در عرصه این رقابت حساس و سرنوشت ساز که بطور مستقیم می تواند بر سرنوشت کل شهرستان و در نهایت سرنوشت تک تک مردم شریف شهرستان تاثیرگذار باشد پیروز میدان بوده

که قطعا در صورت موفقیت در این رقابت و انتخاب کاندیدای واحد مد نظر کلیه سلایق و تفکرات موجود ، در سایه اتحاد و همدلی و کنار گذاشتن اختلاف سلایق موجود ، پس از گذار از این مرحله حساس و در صورت انتخاب نماینده مورد نظر عامه مردم شهرستان ، پیگیری مطالبات جمعی کل شهرستان بسیار سهل تر و با موفقیت و نتایج مطلوبتری همراه خواهد بود .

به امید موفقیت کلی مردم شریف شهرستان و راهیابی کاندیدای مورد نظر کل مردم شهرستان به مجلس شورای اسلامی.