آگهی مزایده اراضی تجاری در شهر بیرجند

آگهی مزایده  اراضی تجاری در شهر بیرجند

 ( نوبت اول )

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهر بیرجند را به صورت نقدی با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : ( (www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ می‌باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ میباشد.

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می‌بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جداول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاکت بصورت فیزیکی در مهلت مقرر تحویل مزایده گزار گردد.

 

محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

 • ودیعه شرکت در مزایده به صورت اصل ضمانتنامه بانکی معادل ۵% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانکی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷IR با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ بانک مرکزی به نام سازمان ملی زمین و مسکن

ضمناً ؛ حتماً بروی پاکت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد.

 

مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

 • بارگذاری تصویر ودیعه شرکت در مزایده+ فرم درخواست استرداد سپرده شرکت در مزایده
 • فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده
 • فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۷۷/۱۰/۲۲
 • تصویر شناسنامه، کارت پایان خدمت یا معافی دائم و کارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

(اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی مزایده گر نمی باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع میباشد. ملاک ارزیابی مزایده گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه مزایده گزار است.)

 

تذکرات :

 • به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از ۵ درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • برندگان مزایده می بایست اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران را جهت ادامه اقدامات واگذاری به این اداره کل تحویل نمایند.
 • واگذاری اراضی تجاری ( جدول ۱ ) پس از واریز وجه توسط برنده مزایده و تسویه حساب قطعی نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گردید.
 • برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برندگان مزایده اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره کل تسلیم نمایند. تکمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، که در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره کل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

 

  • کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازی ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کلاً به عهده برنده مزایده می باشد.
  • بازگشایی پاکات راس ساعت ۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ در محل اداره کل انجام خواهد شد.
  • کسانی که مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می باشند حق

شرکت در مزایده را ندارند.%

 

جدول (۱ ) – مشخصات اراضی تجاری شهر بیرجند به صورت نقدی
ردیف  

کاربری

 

شهر

 

پلاک ثبتی

مساحت

مترمربع

کل قیمت  پایه مزایده

( ریال )

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ درصد قیمت پایه مزایده

( ریال )

آدرس ملک
۱ تجاری بیرجند ۱۴۴۳۴ فرعی از ۸۸۲۹ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۵۲.۰۷ ۵.۹۸۸.۰۵۰.۰۰۰ ۲۹۹.۴۰۲.۵۰۰ بیرجند – مهرشهر- حاشیه خیابان لاله ( به شرح کروکی موجود در اسناد مزایده )

 

۲ تجاری بیرجند ۱۴۴۳۳ فرعی از ۸۸۲۹ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۴۹.۵۰ ۵.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۲.۲۵۰.۰۰۰
۳ تجاری بیرجند ۱۴۴۳۲ فرعی از ۸۸۲۹ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۵۳.۱۳ ۶.۳۷۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳۱۸.۷۸۰.۰۰۰
۴ تجاری بیرجند ۱۴۴۲۴ فرعی از ۱۰۵۶۳ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۵۳.۱۳ ۶.۳۷۵.۶۰۰.۰۰۰ ۳۱۸.۷۸۰.۰۰۰
۵ تجاری بیرجند ۱۴۴۲۳ فرعی از ۱۰۵۶۳ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۴۹.۵۰ ۵.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۲.۲۵۰.۰۰۰
۶ تجاری بیرجند ۱۴۴۲۲ فرعی از ۱۰۵۶۳ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۵۹.۷۹ ۷.۴۷۳.۷۵۰.۰۰۰ ۳۷۳.۶۸۷.۵۰۰
۷ تجاری بیرجند ۱۴۴۲۱ فرعی از ۱۰۵۶۳ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۶۵.۳۷ ۷.۱۹۰.۷۰۰.۰۰۰ ۳۵۹.۵۳۵.۰۰۰
۸ تجاری بیرجند ۱۴۴۲۰ فرعی از ۱۰۵۶۳ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۶۱.۲۶ ۶.۷۳۸.۶۰۰.۰۰۰ ۳۳۶.۹۳۰.۰۰۰
۹ تجاری بیرجند ۱۴۴۱۹ فرعی از ۱۰۵۶۳ فرعی از ۱۵۵۴ اصلی ۵۸.۲۳ ۷.۲۷۸.۷۵۰.۰۰۰ ۳۶۳.۹۳۷.۵۰۰
آدرس ارسال مدارک : بیرجند –بلوار شهید آوینی – اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی – ساختمان شماره ۱

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی


شناسه آگهی: ۱۵۳۰۲۹۲
شناسه انتشار: ۴۳۰۰
شماره م / الف: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 8 =