جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهار شنبه ۶ اسفند

جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه‌های تلویزیونی آموزش، چهار و قرآن صدا و سیما در روز چهار شنبه ۶ اعلام شد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی (آموزش تلویزیونی دروس مدارس) روز چهار شنبه ۶ اسفند از قرار ذیل است:

شبکه آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ اموزش درس تربیت بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ تراش سیلندر و سر سیلندر موتور خودرو- پایه۱۰ -رشته مکانیک خودرو -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰ تعمیرات میل لنگ موتور خودرو – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ سامانه‌های هوشمند حفاظتی و ایمنی – رشته الکترونیک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی- درس سیزدهم (بخش اول) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی- درس سیزدهم (بخش اول) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی- درس سیزدهم (بخش اول) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: پرورشی -ارتباط تاب آوری و سلامت روان

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما:
ساعت ۸:۰۰ علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.