* فرم کسانی که در شهرستان طبس(شامل تمام بخش‌های طبس، دستگردان و دیهوک) سکونت داشته باشند بررسی خواهد شد.


* حوزه های خبری مانند: گروه عکس، گروه فیلم، اخبار حوادث، یادداشت نویسی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاسی و...