هرگونه تصرف در حریم منابع آب استان خراسان جنوبی ممنوع است

خبر طبس:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: ایجاد هرگونه دخل و تصرف در حریم…