وقتی برخی بدآموزی‌ها در شبکه‌های وطنی کم از ماهواره ندارد

یک کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی با بیان اینکه امروزه برخی بدآموزی­‌ها در شبکه­‌های وطنی ما…