مدارس خراسان جنوبی حق استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد را ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه زمستان امسال تمامی مدارس استان از سیستم…