رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس معرفی شد

رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طبس منصوب و از خدمات حسن محمدیان که…

طبس رتبه اول تولید آنغوزه در خراسان جنوبی

به گفته مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی بیشترین سطح رویشگاه ها مربوط به گیاه آنغوزه در…