نخبگان راه میان‌بر توسعه پایدار

توسعه منطقه باید به دست نخبگان منطقه صورت پذیرد، باید راهکاری اندیشه شود تا از ظرفیت…