احمد اخوان صفّار – طبس نیوز

شهید احمد اخوان صفّار

از ملت شهید پرور می‌خواهم، همین طور که تا کنون همگام و هم صدا با امام…