شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران روستایی، گامی مهم برای سالم‌سازی اقتصاد

خوارزمی گفت: ایجاد شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران روستایی، گامی مهم برای سالم‌سازی اقتصاد و ایجاد…