معارفه مسئول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس

مسئول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان طبس با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستان طبس و مدیر…