جلسه شورای نظارت بر نمایش شهرستان طبس تشکیل شد

نخستین جلسه اعضای شورای نظارت بر نمایش طبس ، یکشنبه 24 فروردین در محل اداره فرهنگ…