کشف سرنخ های جدید و مهم در پرونده اسیدپاشی اصفهان/هیچ سازمان و گروهی این حرکت را مدیریت نکرده است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در خصوص پرونده های اسیدپاشی در اصفهان گفت:مردم به شایعات…