مقام”اشک” در بیان امام خامنه‌ای/ “این گریه‌ها تا آخر باید باشد”

"این گریه و زاری‌ای که می‌شود، چیز لازمی است. یک عده از موضع روشنفکری نیایند بگویند…