سهم شهرستان‌ها از اعتبارات عمرانی مشخص شد

اعتبارات عمرانی امسال خراسان جنوبی نسبت به سال قبل ۲۵.۲۶ درصد با الحاق طبس و حدود…