یادداشت/ دستاوردهای یک‌ساله دولت تدبیر و امید

... مهم­‌ترین شعار دولت تعامل مثبت با کشورهای دنیا براساس سه اصل عزت، مصلحت و منفعت…