امام جمعه طبس ، طبس، طبس نیوز، معاون سیاسی فرمانداری طبس – طبس نیوز

موضوع الحاق و انتزاع از راه قانونی پیگیری شود

امام جمعه طبس گفت: میدانم این موضوع مطالبه مردمی است اما اینکه من فردا در نماز…