دومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان طبس

زمان ثبت نام از کاندیداهای دومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان طبس اعلام شد.